Engelsiz AFSÜ Birimi Yönergesi

ENGELSİZ AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BİRİMİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam

Madde 1 – (1) Bu yönergenin amacı; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinin engelli öğrenci ve personeline Üniversitenin tüm birimlerine eşit erişim hakkı ve gerekli destek hizmetlerini vermek, engelli öğrencilerin öğrenim yaşamlarını kolaylaştırmak, eğitim – öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak, sosyal yaşamaları için gerekli önlemleri almak üzere Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Engelsiz Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Biriminin çalışma ilkelerini düzenlemektir.

Dayanak
Madde 2 – (1) Bu Yönerge, 01.07.2005 tarihli ve 5378 sayılı “Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile bu Kanun’ un 15.madde çerçevesinde 14.08.2010 tarihli ve 27672 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’nin 11. ve 12. maddesi ve 571 sayılı Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 572 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname, Özürlüler Veri tabanı Oluşturulmasına ve Özürlülük Bilgisinin Nüfus Cüzdanında Yer Almasına Dair Yönetmelik, Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik, Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlü Ve Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği, Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik, Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Özürlü Ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Muhtaç Aylığı ve Vakıf İmaret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik, Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik, Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği, Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği, Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği, İşaret Dili Tercümanlığı Hizmeti Verecek Personelin Yetiştirilmesi ile Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3 – (1) Bu Yönergede geçen,
a) Üniversite: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesini,
b) Rektör: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,
c) Birim: Engelsiz Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Koordinatörlüğünü,
ç) Koordinatör: Engelsiz Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Koordinatörünü,
d) Komisyon: Engelsiz Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Komisyonunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Engelsiz Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Biriminin Organları ve Görevleri Engelsiz Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Biriminin Organları

Madde 4 – (1) Engelsiz Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Birimi aşağıdaki organlardan oluşur:
a) Komisyon
b) Koordinatör

Komisyon
Madde 5 – (1) Komisyon, sorumlu Rektör Yardımcısı Başkanlığında, Koordinatör, Üniversitedeki Öğretim elemleri arasında Rektör tarafından görevlendirilecek en az 7 üye, ve fakülte, enstitü ve yüksekokulları temsilen birer öğretim üyesi/elemanı, engelli öğrenciler/ akademik – idari personel arasından seçilen birer temsilci ve Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı, Öğrenci İşleri Daire Başkanı, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı, Bilgi İşlem Daire Başkanı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanından, Personel Daire Başkanından oluşur.
(2) Komisyona; Komisyon Başkanın olmadığı durumlarda Koordinatör başkanlık eder.
(3) Engelsiz Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Komisyonu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere üye seçilir.

Komisyonun Görevleri
Madde 6 – (1) Komisyonun görevleri şunlardır:
a) Engelli öğrencilerin/ akademik- idari personel in Üniversiteye etkin katılımına yönelik gereksinimlerini karşılamak, karşılaşabilecekleri engelleri belirleyerek önlem almak ve gerekli düzenlemeleri yaparak çözüm üretmek,
b) Engelli öğrencilerin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde eğitim ortamının ve ders materyallerinin düzenlenmesini sağlamak, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanması konularında kararlar almak,
c) Tüm birimlerin engelli bireylere göre düzenlenmesine ilişkin uygulamaları izlemek, engellilere yönelik alınan kararların ve belirlenen stratejilerin uygulanmasını denetlemek.

Koordinatör
Madde 7 – (1) Koordinatör, Komisyonun çalışmalarını eşgüdümlemek amacıyla özel eğitim alanında çalışmaları olan Üniversite Öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Koordinatör aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

Koordinatörün Görevleri
Madde 8 – (1) Koordinatörün görevleri şunlardır:
a) Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek ve yıllık etkinlik raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu Rektör Yardımcısına sunmak,
b) Komisyonun düzenli bir şekilde çalışmasını eşgüdümlemek,
c) Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulları ile gerektiğinde ortak çalışmalar yapmak,
ç) Fakülte/ Enstitü/ Yüksekokul / Daire Başkanlıklarında görevli Birim sorumluları ile işbirliği içinde olmak,
d) Konuyla ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde diğer görevleri yerine getirmek.

Birim
Madde 9– (1) Sorumlu Rektör Yardımcısı Başkanlığında, Koordinatör, koordinatörün görevlendireceği bir öğretim üyesi/elemanı ile birim sekretaryasında görevli personelden oluşur.
(2)Fakültelerde bir Dekan veya Dekan Yardımcısı veya Dekan tarafından görevlendirilen bir Öğretim Üyesi/ görevlisi, Enstitü, ve Yüksekokullarda bir Müdür Yardımcısı veya Müdür tarafından görevlendirilen bir Öğretim Üyesi/ görevlisi, bir Daire Başkanlıklarında bir Şube Müdürü, hastanelerde bir Müdür, ilgili Fakülte / Enstitü / Yüksekokul / Daire Başkanlılarında birim sorumlusu olarak görev yaparlar. Birim sorumluları alınan kararların birimlerde uygulanması, yapılan çalışmaların denetlenmesi ve birimdeki engelli öğrenci ve personelin gereksinimlerinin karşılanmasını sağlar.
(3) Birim, tüm Daire Başkanlıkları ile eşgüdüm içerisinde çalışır.

Birimin Görevleri
Madde 10 – (1) Birimin görevleri şunlardır:
a) Sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi,
b) Engelli öğrencilerin /akademik –idari personelin durumlarını, sorunlarını saptamak ve sorunlarının çözümlerine yönelik araştırmalar yapmak ve projeler hazırlamak,
c) Birimin görev ve etkinlik alanına göre konularda yayın, belge ve bilgilerin yer aldığı, engelli öğrencilerin/ akademik – idari personelin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerini sağlayan, ilgili birimle iletişimine de olanak veren bir web sayfası oluşturmak,
ç) Tüm Üniversite öğrencilerine ve akademik – idari personeline bilgilendirme / farkındalık oluşturma amacıyla engellilik ve engelli öğrenciler için yapılması gereken düzenlemeler hakkında bilgi veren belgeler hazırlamak, seminer, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek, gerektiği durumlarda hizmet için eğitim sağlamak,
d) Maddi olanağı olmayan engelli öğrencilere, yardımcı araç ve gereçlerinin ücretsiz sağlanması yönünde çalışmalarda bulunmak,
e) Engelli öğrencilerin ölçme ve değerlendirmesinde engelin doğasından kaynaklanan sınırlılıklara göre engelli öğrencinin istemi doğrultusunda sınav süresi, yeri, materyali ve uygulamasında gerekli önlemleri almak ve düzenlemeleri yapmak,
f) Engelli öğrenciler/ akademik – idari personel ile genel sorunlar ile ilgili toplantılar düzenlemek,

Formlar
MADDE 11- (1) Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde engelli personel ve öğrencilerimize gerekli danışma ve destek hizmetlerinin sağlanabilmesi için ve aynı zamanda yürütülecek Engelli Danışma ve Destek Hizmetleri çalışmalarında gönüllü olarak görev almak isteyenlerin Engelsiz AFSU Birimine başvurmaları gerekmektedir. Bu çerçevede işlemlerin yürütülebilmesi için bu yönergenin ekinde belirtilen; Gönüllü Başvuru Formu, Personel Başvuru Formu ve Öğrenci Başvuru Formu kullanılması gerekmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 12- (1) Bu Yönergede yer almayan konular için, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato Kararları geçerlidir.

Yürürlük
Madde 13- (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 14- (1) Bu Yönerge hükümlerini Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü tarafından yürütür.